Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

LỊCH THI HKI TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2017-2018

Hình ảnh
LỊCH THI HKI TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2017-2018

 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                                                         LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ, ngày Buổi Môn Thời gian kiểm tra Thời gian phát đề Thời gian tính giờ làm bài Thứ ba
02/01/18 Sáng - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 9 thí điểm
- (Văn 8; Địa 7, Sử 7)    (Tiết 1,2 )
- Sử 8 ( Tiết 3 ) 01 buổi

90 phút
45 phút 07 giờ 25

7 giờ 25
9 giờ 25 07 giờ 30

7 giờ 30
9 giờ 30 Chiều - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 8 thí điểm
 - (Văn 7,CD9,Cn 9)    tiết (1,2 ) 01 buổi

90 phút
45 phút 13 giờ 25

13g 25
15 giờ 20 13 giờ 30

13 giờ 30
15 giờ 25 Thứ tư
03/01/18 Sáng - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 7 thí điểm
- (Toán 8, Sử 6, Tin 6)  (Tiết 1,2 ).
- Công dân 6 01 buổi

90 phút
45 phút 07 giờ 25

7 giờ 25
9 giờ 15 07 giờ 30

7 giờ 30
9 giờ 20 Chiều - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 6 thí điểm
- (Toán 7,Tin 8, Cn 8) tiết (1,2 )
- Cd lớp 7 ( Ti…

NGOẠI KHÓA GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI- BÃO LỤT

Hình ảnh
NGOẠI KHÓA GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI- BÃO LỤT


Tổ Sử địa-GDCD tổ chức ngoại khóa giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai- bão lũ, lụt dưới cờ cho toàn thể học sinh và giáo viên.